BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LXX/645/2023

z dnia: 28 sierpnia 2023 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust.1, art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. 
1.Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, położonej w obrębie geodezyjnym Ukta, gm. Ruciane-Nida, oznaczonej nr geodezyjnym 114/1 o powierzchni 0,0259 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00012967/7 na nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Ukta, gm. Ruciane-Nida, oznaczoną nr geodezyjnym 115/1 o powierzchni 0,0259 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00006468/4.
Różnica wartości zamienianych nieruchomości uregulowana będzie w formie dopłaty między uczestnikami zamiany.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 6 wrz 2023 09:26
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 201 razy