BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIII/1/2009

z dnia: 29 stycznia 2009 r.
w sprawie: w sprawie przystąpienia Gminy Ruciane-Nida do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 43 d.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. F i g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. (74, Nr 173 poz. 1218) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje :

§1
1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Ruciane-Nida do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 43 d, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 97877.
2. Wyraża się zgodę na wniesienie i objęcie przez Gminę Ruciane-Nida 2044 (dwóch tysięcy czterdziestu czterech) udziałów o wartości 500 zł każdy, łącznie o wartości 1.022.000,00 zł z tym, że wniesienie udziałów nastąpi na następujących zasadach :
a) 2 (dwóch) udziałów o łącznej wartości 1.000, 00 (słownie : jeden tysiąc
złotych) w dniu przystąpienia Gminy Ruciane-Nida do spółki lecz nie później niż do dnia 28.02.2009 r.
b) pozostałe udziały Gmina Ruciane-Nida wnosić będzie w latach 2009-2012
zgodnie z przyjętym harmonogramem wpłat udziałów. Pierwsza wpłata może
nastąpić w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia listy projektów indywidualnych
w formie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski przez Ministra Rozwoju Regionalnego, w której umieszczony zostanie projekt „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”.
3. Udziały będą wnoszone w latach 2009-2012, w I półroczu każdego roku, jednak nie
później niż do 30 czerwca.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 20 sie 2009 07:44
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2011 razy