BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIV/6/2009

z dnia: 26 lutego 2009r.
w sprawie: W sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późniejszymi zmianami ) oraz art.5 ust.9 Ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz.329 z póź. zm.)
Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:


§ 1.

Uchwala się Statut Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2 .

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XVII/12/00 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 lutego 2000r.
w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w
Rucianem-Nidzie.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 20 sie 2009 07:44
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2048 razy