BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXX/103/2008

z dnia: 18 grudnia 2008r.
w sprawie: w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 30.706.641,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 27.710.641,96 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2.996.000,00 zł.
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 31.378.807,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 18.506.640,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 12.912.167,84 zł
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 12.872.167,84 zł., zgodnie z załącznikiem 3 i 5 .
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.763.686,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 672.165,88 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 672.165,88 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.327.834,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 130.000,00 zł,
2) celową w wysokości - 20.000,00 zł,
z przeznaczeniem na
a) realizację art. 26 ust.4 Ustawy o zarządzaniu
kryzysowym (Dz.U.07.89.590) - 20.000,00 zł,
§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8
§ 6
1. Ustala się dochody w kwocie 200.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 160.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:
1) zakładów budżetowych: przychody – 2.268.885,00 zł, wydatki - 2.268.885,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 8
1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 824.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 290.000,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 10.
§ 9
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 42.000,00 zł,
2) wydatki - 47.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 10
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.700.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 672.165,88 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.327.834,12 zł;
§ 11
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.700.000,00 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3, nr 4 i nr 5,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 13.
§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 lip 2009 14:35
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1958 razy