BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIV/9/2009

z dnia: 26 lutego 2009r.
w sprawie: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/89/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§. 1.
W Uchwale Nr XXIX/89/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie załącznik tabelaryczny pn. „Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w latach 2009 – 2013” otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 lip 2009 13:44
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1975 razy