BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIV/12/2009

z dnia: 26 lutego 2009 roku
w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie Gminy Ruciane-Nida nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Ruciane-Nida, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa od Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 24 ust. 5 i 5a oraz art. 44 ustawy z dnia 19.X.1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U z 2007r. nr 231, poz.1700) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na mienie Gminy Ruciane-Nida nieruchomości gruntowych położonych w obrębach ewidencyjnych:
w obrębie Niedźwiedzi Róg, ozn. nr geod. 87, o pow. 0,4364, stanowiącą wspólne podwórze w otoczeniu domu mieszkalnego,
w obrębie Ruciane-Nida:
- ozn. nr geod. 126/8, o pow. 0,0300 ha, stanowiąca teren zajęty pod ulicę Rybacką,
- ozn. nr geod. 126/17, o pow. 0,0443 ha, stanowiąca przedłużenie ulicy Rybackiej,
- ozn. nr geod. 126/20, o pow. 0,0435 ha, stanowiąca przedłużenie ulicy Rybackiej,
- ozn. nr geod. 159/18, o pow. 0,0178 ha, przeznaczonej na poszerzenie ulicy Słowiańskiej,
wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, od Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach, na cele inwestycji infrastrukturalnych, służących wykonywaniu zadań własnych gminy – dróg gminnych i infrastruktury gminnej.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 lip 2009 13:43
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1997 razy