BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXII/110/2008

z dnia: 30 grudnia 2008r.
w sprawie: w sprawie ustalenia zasad ustalania poboru oraz inkasentów opłaty targowej na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 i art.19 2 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.844 z późń. zm.) Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala co następuje:
§ 1
Wyznacza się inkasentów opłaty targowej:
1. na targowisku w miejscowości Ukta Pani Jadwiga Łukaszewicz
2. na targowisku miejskim w Rucianem-Nidzie Klub Sportowy „FORTUNA WYGRYNY” z siedzibą w Rucianem-Nidzie przy ul. Słonecznej 17, Regon 280081955, NIP 849-152-48-85.
§ 2
Szczegółowy zakres praw i obowiązków inkasentów wymienionych w § 1 określa umowa zawarta przez Burmistrza
Miasta i Gminy Ruciane-Nida z inkasentami.
§ 3
Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest wydany przez inkasenta bilet opłaty targowej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, stanowiący druk ścisłego zarachowania.
§ 4
Wynagrodzenie za inkaso wynosi 30% sumy zainkasowanej opłaty targowej. Ustalona wysokość wynagrodzenia zawiera w sobie wszystkie należności publicznoprawne, w tym podatek VAT.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 6
Traci moc Uchwała Nr X/50/2003 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia zasad poboru oraz inkasentów opłaty targowej na rok 2003.
§ 7
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i ma zastosowanie do poboru opłaty targowej od 1 stycznia 2009 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 lip 2009 13:39
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1823 razy