BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVI / 18 / 2009

z dnia: 26 marca 2009 r.
w sprawie: w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wygryny na lata 2009 – 2016.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, Poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:

§1

1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Wygryny na lata 2009 – 2016 przyjęty przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Wygryny.
2. Plan Odnowy Miejscowości Wygryny na lata 2009 – 2016 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Traci moc Uchwała Nr XIX/8/2008 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 27.02.2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Wygryny.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu */.


Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Dietmar Georg Lange
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 lip 2009 11:49
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1944 razy