BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVI/23/2009

z dnia: 26 marca 2009r.
w sprawie: w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na rok 2009
Na podstawie art.4 ust.2 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz. U. z 2002r.Nr 147, poz.
1231 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska Ruciane-Nida u c h w a l a, co następuje:§ 1


Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na 2009r stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3


Traci moc Uchwała Nr XX/20/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 marca 2008 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na 2008 rok.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 lip 2009 11:48
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1970 razy