BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVI/21/2009

z dnia: 26 marca 2009r.
w sprawie: w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, zm. Dz. U. Nr 23 poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, z 2009 r. Nr 227, poz. 1505) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu reprezentowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Zalicza się do kategorii dróg gminnych publicznych następujące ulice:
• 11-go Listopada
• Akacjowa
• Aleja Wczasów
• Białe Osiedle
• Boczna
• Brzozowa
• Dybówek II
• Gałczyńskiego
• Gruntowa
• Gwarna
• Harcerska
• Kolejowa
• Kowalik
• Krajeckiego
• Kwiatowa
• Nadbrzeżna
• Ogrodnicza
• Ogrodowa
• Podleśna
• Polna
• Rybacka
• Sadownicza
• Słoneczna
• Słowiańska
• Sosnowa
• Szkolna
• Wiejska
• Zielona
• Żeglarska

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 lip 2009 11:36
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2085 razy