BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVI/20/2009

z dnia: 26 marca 2009r.
w sprawie: w sprawie : zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
R a d a M i e j s k a Ruciane - Nida, uchwala co następuje:

§ 1
Dokonać zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1.695.606,16 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1.539.442,00 zł
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.217.732,16 zł
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1.061.568,00 zł
1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf) plan dotychczasowy zwiększenie Zmniejszenie plan po zmianach

600-60016 § 2030 500 000,00 - 500 000,00 -
600-60016 § 6330 - 992 200,00 - 992 200,00
600-60095 § 6208 642 214,63 9,16 - 642 223,79
700-70005 § 0870 2 996 000,00 628 000,00 3 624 000,00
750-75011 § 2010 78 223,00 - 223,00 78 000,00
756-75621 § 0010 2 311 180,00 - 76,00 2 311 104,00
758-75801 § 2920 5 638 366,00 - 68 253,00 5 570 113,00
801-80101 § 6260 2 224 659,00 - 967 460,00 1 257 199,00
801-80195 § 2030 7 000,00 8 854,00 - 15 854,00
852-85212 § 2010 2 592 000,00 14 705,00 - 2 606 705,00
852-85213 § 2010 9 000,00 240,00 - 9 240,00
852-85214 § 2010 29 000,00 - 3 430,00 25 570,00
852-85214 § 2030 85 000,00 1 783,00 - 86 783,00
852-85219 § 2030 104 000,00 3 297,00 - 107 297,00
854-85415 § 2030 - 46 518,00 46 518,00
RAZEM: 17 216 642,63 1 695 606,16 1 539 442,00 17 372 806,79

2. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf) plan dotychczasowy zwiększenie Zmniejszenie plan po zmianach

600-60016 § 6050 1 897 000,00 984 400,00 150 000,00 2 731 400,00
600-60016 § 6058 642 214,63 9,16 - 642 223,79
600-60095 § 6059 113 331,99 1,62 - 113 333,61
700-70005 § 6050 10 000,00 - 10 000,00 -
700-70005 § 6060 100 000,00 - 50 000,00 50 000,00
700-70095 § 6050 500 000,00 - 70 000,00 430 000,00
710-71004 § 6050 60 000,00 - 27 000,00 33 000,00
750-75011 § 4300 1 500,00 - 223,00 1 277,00
750-75095 § 4430 1 000,00 924,38 76,00 1 848,38
801-80101 § 4270 373 500,00 - 68 253,00 305 247,00
801-80101 § 6050 2 530 481,00 150 000,00 612 586,00 2 067 895,00
801-80195 § 4300 - 15 854,00 - 15 854,00
852-85212 § 3110 2 488 000,00 14 705,00 - 2 502 705,00
852-85213 § 4130 9 000,00 240,00 - 9 240,00
852-85214 § 3110 174 000,00 1 783,00 3 430,00 172 353,00
852-85219 § 4010 169 000,00 2 416,00 171 416,00
852-85219 § 4110 36 500,00 460,00 36 960,00
852-85219 § 4120 4 900,00 70,00 4 970,00
852-85219 § 4300 3 800,00 351,00 - 4 151,00
854-85415 § 3260 - 46 518,00 46 518,00
900-90001 § 6050 240 000,00 - 70 000,00 170 000,00
RAZEM: 9 354 227,62 1 217 732,16 1 061 568,00 9 510 391,78

§ 2
W Uchwale Nr XXX/103/2008 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2009 r. w § 2 ustęp 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 13.016.992,62 zł., zgodnie z załącznikiem 2 i 3 do niniejszej uchwały.
§ 3
Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4
Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Plan dochodów ogółem 30.862.806,12 zł
2. Plan wydatków ogółem 31.534.972,00 zł
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nidy.


§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009 oraz podlega rozplakatowaniu*.


Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 lip 2009 11:33
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2227 razy