BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVII / 44 /2009

z dnia: 28 kwietnia 2009 r
w sprawie: w sprawie stanowiska dotyczącego działań Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Ruciane-Nida, ul. Zielona 40.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1.

Rada Miejska Ruciane-Nida zgłasza stanowczy protest wobec działań Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Rucianem-Nidzie, ul. Zielona 40 dążących do rozebrania części chodnika przy ul. Kwiatowej i zniszczenia części nawierzchni asfaltowej wykonanych przez Gminę Ruciane-Nida dla mieszkańców w celu poprawy estetyki osiedla Kwiatowa oraz likwidacji trudności w korzystaniu z chodnika i ulicy.

§ 2.
Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do przekazania niniejszej uchwały dla:
- Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Ruciane-Nida ul. Zielona 40,
- Rady Osiedla Nr 1 w Rucianem-Nidzie,
- Rady Osiedla Nr 2 w Rucianem-Nidzie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange

Uzasadnienie

Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców osiedla Nida prowadził na bieżąco remonty chodników i ulicy Kwiatowej . W 2008 roku została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Kwiatowej i ułożono nowe chodniki. W dniu 20 stycznia 2009 r. Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie otrzymał pismo od Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z fakturą VAT na kwotę 4.831,20 zł za bezumowne użytkowanie działki nr 262/2 o pow. 66 m2 za okres 2006 – 2008, na której znajduje się droga oraz chodnik.
W dniu 27.01.2009 r. Urząd odesłał fakturę wraz z uzasadnieniem odmowy zapłaty za teren stanowiący własność Gminy Ruciane-Nida, a będący tylko w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej, z ewentualną propozycją zbycia prawa użytkowania wieczystego na rzecz gminy. W powyższej sprawie Spółdzielnia Mieszkaniowa nie zajęła stanowiska.
W dniu 27.04.2009 r. Urząd Miasta i Gminy otrzymał ostateczne wezwanie do zapłaty na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej kwoty 4.967,14 zł, na którą składa się należność główna oraz odsetki za zwłokę z informacją, że na wpłatę Spółdzielnia Mieszkaniowa oczekuje do 29.04.2009 r. i po upływie tego terminu zostanie skierowany pozew o zapłatę do Sądu Rejonowego.
W sprawie tej zdumiewający jest fakt, że Spółdzielnia żąda od Gminy zapłaty z tytułu bezumownego użytkowania działki kwoty 4831,20 zł. (czyli 1610,40 zł. za rok) , natomiast sama za tą działkę ponosi koszty na rzecz gminy z tytułu użytkowania wieczystego tej działki w kwocie 1,98 zł rocznie oraz podatku od nieruchomości w wysokości 9,00 zł. Łącznie za
3 lata, czyli w okresie roszczeniowym od Gminy Spółdzielnia Mieszkaniowa poniosła koszty w kwocie 30,94 zł.
Czy w takim przypadku celem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej jest zarabianie na mieszkańcach Gminy?. Czy działania Gminy w tej sprawie nie służą poprawie warunków życia mieszkańców, członków Spółdzielni, których reprezentuje Zarząd Spółdzielni?
W związku z powyższym Rada Miejska Ruciane-Nida zwraca się do Zarządu Spółdzielni i Rady Nadzorczej o anulowanie wystawionej przez Spółdzielnię faktury obciążającej Gminę i w przyszłości przy podejmowaniu takich decyzji o kierowanie się rozsądkiem i dobrem swoich członków i mieszkańców Gminy

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 lip 2009 11:31
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2217 razy