BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIV/8/2009

z dnia: 26 lutego 2009r
w sprawie: w sprawie : zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 444.932,00 zł oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia jej spłaty w formie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) R a d a M i e j s k a Ruciane - Nida, uchwala co następuje:

§ 1
Zaciągnąć pożyczkę w kwocie 444.932,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dwa złote) z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rucianem – Nidzie” w 2009.
§ 2
Wyraża się zgodę na ustanowienie zabezpieczenia spłaty pożyczki w formie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.
§ 3
Spłata pożyczki nastąpi z dochodów uzyskanych z podatku od nieruchomości w latach 2010 – 2018. Szczegółowe warunki oprocentowania, prowizję, terminy spłaty rat kredytowych oraz odsetek określi umowa zawarta pomiędzy pożyczkodawcą a Gminą Ruciane – Nida”
§ 4
1. Sytuację finansową Gminy Ruciane – Nida określa się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2009r. – przychody i rozchody budżetu określa się jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczenia*.

* - rozplakatowano dnia 26 lutego 2009r.
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 lip 2009 11:30
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2298 razy