BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXX/25/2005

z dnia: 31 stycznia 2005r
w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenie regulaminu określającego wysokość oraz szczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnych, funkcyjnych, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości i szczególnych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.30ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U z 1997r. Nr.56 poz.375 ze zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, a także zasady ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, w tym także nauczyciela któremu powierzono stanowisko dyrektora, określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na 2005 rok w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawnionych do dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznawania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania kresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

§ 2.

Przyjęć Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz niektórych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4.

Uchwała w chodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r.


Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogdan Słabek
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 20 sie 2009 07:44
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2004 razy