BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXX/21/2005

z dnia: 31 stycznia 2005
w sprawie: wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Ruciane-Nida nieruchomości gruntowej, położonej w Rucianem-Nidzie
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz w związki z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 19.10,1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 57, poz. 603 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie nieodpłatne w drodze bezprzetargowej udziału wielkości 7772/10,000 części w nieruchomości gruntowej niżej wymienionej:
- ozn. nr geod.126/16, o pow. 0,1879 ha
położonej w Rucianem – Nidzie przy ul. Rybackiej
od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach, z zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz Gminy Ruciane - Nida

§ 2

Wykonania uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogdan Słabek
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 20 sie 2009 07:44
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1969 razy