BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXX/13/2005

z dnia: 31 stycznia 2005
w sprawie: wyrażania zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) i w związku z art.13 ust 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U z 2000roku Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, ozn. nr geod. 226/43, o pow.1.012 m2, położonej w Rucianem-Nidzie, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
§ 2

Wykonania uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogdan Słabek
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 20 sie 2009 07:43
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2189 razy