BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXX/6/2005

z dnia: 31 stycznia 2005
w sprawie: uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami” dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity D.. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 ustawy Prawo ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust 6 ustawy z dnia z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z późn. zm.)uwzględniając opinię Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zarządu Powiatu Pisz Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „ Plan Gospodarki Odpadami” dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida z godnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonania uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Traci moc uchwała nr XXVII/100/2000 Rady Miejskiej w Rucianem - Nidzie z dnia 12 grudnia 2000r. w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska za szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami miasta i gminy Ruciane – Nida.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogdan Słabek
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 20 sie 2009 07:43
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2025 razy