BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXX/4/2005

z dnia: 31 stycznia 2005
w sprawie: uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ruciane-Nida na lata 2004 – 2013.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „ Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Ruciane – Nida na lata 2004-2013, stanowiący załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonania uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.


Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogdan Słabek
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 20 sie 2009 07:43
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2081 razy