BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

II /3/2006

z dnia: 5 grudnia 2006r
w sprawie: stawek podatku do nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 9 poz. 84, ze zm.), Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:
§1
Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokościach ustalonych w załączeniu do niniejszej uchwały.

§2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki, grunty budowle stanowiące własność ( współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art.3 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:
2) budynki, grunty i budowle stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzanie instytucji kultury oraz gminnych jednostek budżetowych:
3) grunty zajęte na zieleńce komunalne i cmentarze.

§3
1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych z terenu wsi w drodze inkasa.
2. Na inkasentów podatku, o którym mowa w ust. 1 , wyznacza się sołtysów sołectw Gminy Ruciane – Nida.
3. Za pobór podatku od nieruchomości ustala się prowizje dla sołtysów w wysokości 10% zainkasowanej kwoty.
4. Pobrany podatek sołtysi powinni wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w ciągu 3 dni od daty pobrania.
5. Inkasenci ponoszą osobista odpowiedzialność za podatek pobrany i nie wpłacony w terminie na konto Urzędu Miasta i Gminy.§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane- Nida.

§5
Traci moc Uchwała Nr XXXVII/79/2005 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie: stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa.
§6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i ma zastosowanie do poboru podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2007r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 sie 2009 13:31
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2013 razy