BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

II/ 4/ 2006

z dnia: 5 grudnia 2006r
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 10 oraz art. 12 b ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 84, ze zm.) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala co następuje:

§1

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 550,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie 660,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 740,00 zł
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jedna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12 13 550,00 760,00
13 14 660,00 870,00
14 15 810,00 980,00
15 1.080,00 1.350,00
Trzy osie
12 17 660,00 760,00
17 19 760,00 870,00
19 21 870,00 1.310,00
21 23 1.080,00 1.310,00
23 1.310,00 1.700,00
Cztery osie i więcej
12 25 870,00 1.080,00
25 27 1.310,00 1.520,00
27 29 1.520,00 1.780,00
29 1.940,00 2.520,00

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i powyżej 12 ton – 870,00 zł.
4.Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub powyżej 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +naczepa + ciągnik balastowy +przyczepa ( w tonach) Stawka podatku ( w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jedna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12 18 760,00 1.080,00
18 25 980,00 1.310,00
25 31 1.080,00 1.520,00
31 1.620,00 1.940,00
Trzy osie
12 40 1.620,00 1.790,00
40 1.850,00 2.520,00


5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowita od 7,00 ton do poniżej 12,00 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolnicza prowadzona przez podatnika podatku rolnego – 230,00 zł
6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolnicza prowadzona przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach) Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś
12 18 230,00 280,00
18 25 280,00 350,00
25 380,00 610,00
Dwie osie
12 28 280,00 340,00
28 33 660,00 920,00
33 38 920,00 1.390,00
38 1.230,00 1.820,00
Trzy osie i więcej
12 38 760,00 1.080,00
38 1.010,00 1.370,00

7. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc włącznie - 450,00 zł
b) powyżej 15 do30 miejsc włącznie - 760,00 zł
c) powyżej 30 miejsc - 1.310,00 zł

§2

Do pojazdów określonych w § 1 pkt 1,3,5,7 wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:
a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 450,00 zł
- powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie -550,00 zł
-powyżej 9,0 ton a poniżej 12 ton - 660,00 zł
b) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do użytku łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 750,00 zł.
c) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - 180,00 zł.
d) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
- do 15 miejsc - 390,00 zł
- powyżej 15 do 30 miejsc - 660,00 zł
- poważnie 30 miejsc - 1.190,00 zł

§3

1. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy dowożące dzieci do szkół których organem prowadzącym jest gmina Ruciane – Nida.
2. Zwalnia się z podatku środków transportowych samochody ciężarowe przystosowane do wywozu nieczystości stałych i płynnych.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane- Nida.

§5

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/80/2005 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok.
§6
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 sie 2009 13:31
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2134 razy