BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

KLI/14/2006

z dnia: 27 kwietnia 2006r
w sprawie: podjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ruciane – Nida na rok 2006.
Na podstawie art.4 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz. U. z 2002r. nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ruciane – Nida stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§3

Traci moc Uchwała Nr XXXI/29/2005 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 30 marca 2005r. w sprawie przyjęcie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ruciane – Nida na 2005 rok.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Bogdan Słabek
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 sie 2009 13:32
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2074 razy