BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI/15/2006

z dnia: 27 kwietnia 2006r
w sprawie: umorzenie wierzytelności Gminy Ruciane- Nida ciążących na Gminnej Spółdzielni „ Samopomoc Chłopska” w Rucianem- Nidzie z tytułu bezumownego korzystania.
Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na umorzenie Gminnej Spółdzielni : Samopomoc Chłopska” w Rucianem – Nidzie jej należności na rzecz Gminy Ruciane – Nida z tytułu bezumownego korzystania i wydzierżawiania gruntów położonych w mieście Ruciane – Nida, będących własnością Gminy Ruciane – Nida w kwocie 14.678,69 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych złotych 69 groszy) stanowiącej ½ kwoty bezumownego korzystania.

§2

Wykonania uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida

§3

Uchwała wchodzi w życia z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Bogdan Słabek
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 sie 2009 13:32
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1996 razy