BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI/18/2006

z dnia: 27 kwietnia 2006r
w sprawie: przystąpienia do zmian :Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ruciane – Nida”
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. nr 142z 2001r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.9 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz U. nr 80 z 2003r. poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala co następuje:

§1

Przystępuje się do opracowania zmian „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ruciane – Nida”.

§2

Przedmiotem zmiany są kierunki polityki dotyczące zasad zagospodarowania na Terenia Gminy.

§3

Granica obszaru obitego zmianą przedstawiona jest na załączniku graficznym.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń x/

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Bogdan Słabek
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 sie 2009 13:32
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2129 razy