BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVII/9/2004

z dnia: 30 stycznia 2004 r.
w sprawie: przyjęcia zmian do statutu Związku Gmin „Czyste Mazury”.
Na podstawie art. 164 i art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 220, Nr 62, poz.. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1

W statucie Związku Gmin „Czyste Mazury” stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XV/85/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. dokonuje się zmian w sposób następujący:

1. § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Zarząd Związku jest trzyosobowy – w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Członek Zarządu”.
2. Po § 31 wprowadza się § 311, § 312 w brzmieniu:

§ 311

1. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu należy do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1 majątkiem Związku gospodaruje Zarząd.

§ 312

1.Oświadczenia woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem składają :
1) Przewodniczący Zarządu i jego Zastępca, 2) Przewodniczący Zarządu lub jego Zastępca oraz członek Zarządu.
2. Zarząd może udzielić Przewodniczącemu Zarządu upoważnienie do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Związku.
3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego Związku.
4. Główny księgowy Związku, który odmówił kontrasygnaty, dokonuje jej na pisemne polecenie Przewodniczącego Zarządu, powiadamiając o tym Zgromadzenie oraz regionalną izbę obrachunkową.

3. § 38 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Zmiany w składzie członkowskim Związku stanowią zmianę statutu.
2. Uchwałę o przyjęciu nowego Związku podejmuje Zgromadzenie.
3. Przystąpienie gminy do Związku jest dobrowolne i wymaga podjęcia przez Radę Gminy uchwały o przystąpieniu i uchwały przyjęcia statutu Związku oraz podjęcia stosownych uchwał przez Rady Gmin członków Związku”.

4. W § 41 ust. 1 dodaje się pkt. C w brzmieniu: „ podjecia stosownych uchwał przez Rady Gmin członków Związku oraz przez Zgromadzenie Związku”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/9/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r.


Z uwagi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Stwierdzające nieważność uchwały nr XV/ 85/ 2003 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z przyjęcia statutu, części dotyczącej § 38 i § 41 ust. 1 załącznika do przedmiotowej uchwały, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do tych paragrafów.
Zgodnie z uzasadnieniem rozstrzygnięcia nadzorczego § 38 i § 41 ust. 1 statutu Związku są sprzeczne z prawem, gdyż przystąpienie gminy do Związku lub wystąpienie z niego, stanowi zmianę statutu. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia tzn. poprzez jego przyjęcie przez rady zainteresowanych gmin bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy, a także wymaga uchwały Zgromadzenia Związku wprowadzającej zmiany statutu.
Dokonując tej zmiany rozszerzono postanowienia statutu, o zagadnienia związane z podejmowaniem uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd oraz o zagadnienia związane ze skadaniem oświadczeń woli (§311, §312).
Biorąc powyższe pod uwagę Burmistrz Miasta i Gminy wnosi o podjęcie niniejszej uchwały.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 sie 2006 10:01
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1977 razy