BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Nr XLIII/48/2006

z dnia: 30 czerwca 2006
w sprawie: w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/74/2005 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 27 października 2005 roku.
Na podstawie art.. 18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pomniejszymi zmianami) i w związku z art. 13 ust. 1 i art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004roku Nr 261, poz. 2603) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala co następuje:

§1
Uchyla się uchwalę nr XXXVI/74/2005 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 27 października 2005 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki ozn. geod. Nr 17/1, o pow. 100m2, położonej w Śwignajnie na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 17/2, z powodu lokalizacji na przedmiotowej działce szamba obsługującego nieruchomość ozn. nr geod. 16

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Bogdan Słabek
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 sie 2009 13:33
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2093 razy