BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLV/59/2006

z dnia: 17 sierpnia 2006r
w sprawie: W sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/14/2006 Rady Miejskiej Ruciane- Nida z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ruciane – Nida na rok 2006
Na podstawie art. 4.1 ustawy z dnia 26 października 2002r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami/. Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala co następuje

§1

W załączniku do Uchwały nr XLI/14/2006 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy ruciane – Nuda na 2006r:
1. w zadaniu II profilaktyka w metodach i sposobie realizacji dodaje się kolejny następujący myślnik:
- dofinansowanie zakupu oznakowania pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Rucianem – Nidzie w celu zapewnienia właściwego bezpieczeństwa mieszkańców i skuteczna walką z patologiami.
2. w dziale: Rozwiązania Niezbędne do Realizacji Zadań w punkcie 5:
a) dopisuje się § 6170 dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu dla Policji – 30.000,00
b) w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się kwotę rozchodów do – 30.000,00

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Bogdan Słabek
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 sie 2009 13:33
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2138 razy