BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVI/62/2006

z dnia: 14 września 2006r
w sprawie: w sprawie emisji obligacji komunalnych
Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 9lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( t. j . Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami): art. 82 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art.2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala co następuje:

§1
1. Gmina Ruciane – Nida wyemituje 100 ( słownie: sto) obligacji o wartości nominalnej 10.000zł ( słownie: dziesięć tysięcy zł ) każda na łączną kwotę 1.000.00 zł ( słownie: jeden milion złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.
3. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§2
Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych – wykup obligacji serii D.

§3
1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
a) seria E o wartości 500.00 zł,
b) seria F o wartości 500.00 zł
2. Emisja obligacji serii E i F nastąpi w 2006r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych gminy Ruciane – Nida.
§4
1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:
a) 5 lat od daty emisji dla obligacji serii E
b) 6 lat od daty emisji dla obligacji serii F
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej
3. Jeżeli data wykupu obligacji określoną w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
4. Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
§5
1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach
rocznych liczonych od daty emisji.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe średniej arytmetycznej z o
opublikowanych średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych z dwóch ostatnich przetargów poprzedzających rozporządzających rozpoczęcie każdego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów nie wyższą niż 1,0%.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§6
Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów Gminy Ruciane – Nida pochodzących z podatków i opłat lokalnych uzyskanych w latach 2007-2012.

§7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy ruciane – Nida, który jest upoważniony do:
a) zawarcia umowy z podmiotem któremu zostaną powierzone czynności związane ze
zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłata oprocentowania.
b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem emisji obligacji
c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczenia.*
*- rozplakatowano dnia 14-09-2006r


Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Stawryłło
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 sie 2009 13:34
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2151 razy