BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVIII/69/2006

z dnia: 20 października 2006r
w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 13 ust. 1 i art.37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 46, poz.543 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na wydzierżawienia na okres 15 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Ruciane – Nida ozn. nr geod. 214/2 i 215/3, o łącznej powierzchni 307m2, położonych w Ukcie.
§2

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie powyższej nieruchomości w drodze przetargowej.

§3

Tracą moc uchwały nr XX/43/2004 i nr XX/46/2004 Rady Miejskiej w Rucianem – Nidzie z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży przedmiotowych nieruchomości.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Bogdan Słabek
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 sie 2009 13:34
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2051 razy