BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XL/55/2009

z dnia: 25 czerwca 2009r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
R a d a M i e j s k a Ruciane - Nida, uchwala co następuje:

§ 1
Dokonać zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 203.467,89 zł
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 283.117,89 zł
3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 79.650,00 zł
1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf) plan dotychczasowy zwiększenie zmniejszenie plan po zmianach

751-75113 § 2010 8 271,00 8 920,00 17 191,00
853-85395 § 2008 - 146 408,52 146 408,52
853-85395 § 2009 - 22 967,37 22 967,37
854-85415 § 2030 46 518,00 25 172,00 71 690,00
RAZEM: 54 789,00 203 467,89 - 258 256,89
2. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf) plan dotychczasowy zwiększenie zmniejszenie plan po zmianach

700-70005 § 6060 50 000,00 2 300,00 52 300,00
751-75113 § 3030 - 7 920,00 7 920,00
751-75113 § 4210 3 000,00 1 000,00 4 000,00
852-85202 § 4330 252 000,00 45 000,00 207 000,00
852-85295 § 3110 166 779,00 13 650,00 153 129,00
852-85295 § 4210 10 000,00 650,00 10 650,00
852-85295 § 6060 - 13 000,00 13 000,00
853-85395 § 4018 - 25 128,28 25 128,28
853-85395 § 4118 - 4 219,87 4 219,87
853-85395 § 4128 - 651,85 651,85
853-85395 § 4178 - 71 120,00 71 120,00
853-85395 § 4218 - 13 823,00 13 823,00
853-85395 § 4219 - 22 967,37 22 967,37
853-85395 § 4248 - 7 700,00 7 700,00
853-85395 § 4268 - 15 797,89 15 797,89
853-85395 § 4308 - 10 107,63 10 107,63
853-85395 § 4748 - 560,00 560,00
854-85415 § 4240 - 25 172,00 25 172,00
900-90002 § 2560 - 40 000,00 40 000,00
921-92109 § 2480 660 500,00 21 000,00 681 500,00
921-92195 § 4300 80 000,00 21 000,00 59 000,00
RAZEM: 1 222 279,00 283 117,89 79 650,00 1 425 746,89
§ 2
Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3
W Uchwale Nr XXX/103/2008 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2009 r. w § 2 ustęp 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 13.032.192,62 zł., zgodnie z załącznikiem 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 4
W Uchwale Nr XXX/103/2008 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2009 r. w § 8 ustęp 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 845.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

§ 5
Uchwala się dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Rucianem – Nidzie przy ul. Leśnej 10 z tytułu dopłaty do 1 tony nieczystości stałych w kwocie 40.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6
Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Plan dochodów ogółem 31.145.506,53 zł
2. Plan wydatków ogółem 31.817.672,41 zł
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nidy.


§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009 oraz podlega rozplakatowaniu*.Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 paź 2009 08:42
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2085 razy