BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLII/72/2009

z dnia: 27 sierpnia 2009r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
R a d a M i e j s k a Ruciane - Nida, uchwala co następuje:

§ 1
Dokonać zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 595.552,73 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 23.305,00 zł
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 641.806,26 zł
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 69.558,53 zł
1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf) plan dotychczasowy Zwiększenie Zmniejszenie plan po zmianach

700-70005 § 0970 - 226 408,00 - 226 408,00
754-75495 § 6208 - 3 200,00 - 3 200,00
758-75801 § 2920 5 570 113,00 96 300,00 - 5 666 413,00
801-80195 § 6208 - 151 302,73 - 151 302,73
852-85213 § 2010 9 240,00 - 1 158,00 8 082,00
852-85213 § 2030 - 1 858,00 - 1 858,00
852-85214 § 2010 25 570,00 - 2 690,00 22 880,00
852-85214 § 2030 86 783,00 2 693,00 19 457,00 70 019,00
852-85219 § 2030 107 297,00 2 590,00 - 109 887,00
852-85295 § 2030 97 779,00 11 201,00 - 108 980,00
853-85395 § 2008 146 408,52 95 505,67 - 241 914,19
853-85395 § 2009 22 967,37 4 494,33 - 27 461,70
RAZEM: 6 066 157,89 595 552,73 23 305,00 6 638 405,62
2. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf) plan dotychczasowy Zwiększenie Zmniejszenie plan po zmianach

700-70005 § 4300 48 000,00 50 000,00 - 98 000,00
700-70005 § 4530 269 000,00 50 000,00 - 319 000,00
700-70005 § 4580 - 50,00 - 50,00
700-70095 § 4300 104 500,00 30 000,00 - 134 500,00
754-75421 § 6050 - 20 000,00 - 20 000,00
754-75495 § 6058 - 3 200,00 - 3 200,00
754-75495 § 6059 - 800,00 - 800,00
756-75647 § 4100 25 500,00 31 507,71 - 57 007,71
758-75818 § 4810 150 000,00 - 20 000,00 130 000,00
801-80101 § 4240 61 000,00 20 000,00 - 81 000,00
801-80101 § 4270 305 247,00 76 300,00 - 381 547,00
801-80195 § 6058 - 151 302,73 - 151 302,73
801-80195 § 6059 - 64 050,29 - 64 050,29
852-85202 § 4430 207 000,00 - 23 682,00 183 318,00
852-85213 § 4130 9 240,00 1 858,00 1 158,00 9 940,00
852-85214 § 3110 172 353,00 2 693,00 22 147,00 152 899,00
852-85219 § 4010 171 416,00 2 590,00 - 174 006,00
852-85295 § 3110 153 129,00 11 201,00 - 164 330,00
852-85295 § 4210 10 650,00 - 2 571,53 8 078,47
852-85295 § 6060 13 000,00 2 571,53 - 15 571,53
853-85395 § 3119 - 23 682,00 - 23 682,00
853-85395 § 4018 25 128,28 39 200,00 - 64 328,28
853-85395 § 4118 4 219,87 6 750,00 - 10 969,87
853-85395 § 4128 651,85 1 250,00 - 1 901,85
853-85395 § 4178 71 120,00 17 600,00 - 88 720,00
853-85395 § 4218 13 823,00 2 250,00 - 16 073,00
853-85395 § 4308 10 107,63 27 075,67 - 37 183,30
853-85395 § 4309 - 4 494,33 - 4 494,33
853-85395 § 4448 - 1 380,00 - 1 380,00
RAZEM: 1 825 085,63 641 806,26 69 558,53 2 397 333,36

§ 2
Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3
W Uchwale Nr XXX/103/2008 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2009 r. w § 2 ustęp 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 13.274.217,17 zł., zgodnie z załącznikiem 2 i 3 do niniejszej uchwały.
§ 4
W Uchwale Nr XXX/103/2008 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2009 r. w § 2 ustęp 4 otrzymuje nowe brzmienie: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.983.039,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. do niniejszej uchwały.
§ 5
Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Plan dochodów ogółem 31.717.754,26 zł
2. Plan wydatków ogółem 32.389.920,14 zł
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nidy.


§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009 oraz podlega rozplakatowaniu*.


Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 paź 2009 08:42
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1955 razy