BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLII/73/2009

z dnia: 27 sierpnia 2009 r.
w sprawie: regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycielom Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 30 ust.6 i art.54 ust.3 i 7 ustawy z dnia 26 styczna 1982 roku –Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm./oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy /Dz. U. Nr 52 z 2009 r. poz.422/, Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat ,
nagród, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
nauczycielom Gminy Ruciane-Nida obowiązujący od 01 stycznia 2009 r. i stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2

Regulamin niniejszy został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
Protokół rozbieżności stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXX/104/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2009 r.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2009 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 paź 2009 08:42
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2284 razy