BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLII/74/2009

z dnia: 27 sierpnia 2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 5 lat budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Polnej 1 w Rucianem-Nidzie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z dnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,) oraz art. 13, art., 24, art., 37, art. 67 ust. 2, art. 68 ust. 1, art. 70 ust. 2 i 3, art. 71, ust. 3, art. 72 ust. 2, art. 73, ust. 3, art. 74, art. 84 ust. 3 i art. 207 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§1

Rada Miejska Ruciane - Nida wyraża zgodę na oddanie w najem dla Przychodni Zdrowia w Rucianem-Nidzie reprezentowanej przez Panią Irenę Zagórską, budynku Ośrodka Zdrowia znajdującego się przy ul. Polnej 1 w Rucianem-Nidzie na okres 5 lat.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida..

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 paź 2009 08:42
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2005 razy