BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIII/ 80/2009

z dnia: 30 września 2009r.
w sprawie: rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 229 pkt 3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1.
Po rozpatrzeniu skarg na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida złożonych przez Pana Z. Opalacha zam. Osiniak - Piotrowo 3, 12-220 Ruciane-Nida oraz przez Stowarzyszenie „Dla Lepszego Jutra” Z. Opalach zam. Osiniak – Piotrowo 3, 12-220 Ruciane-Nida Rada Miejska uznaje skargi za niezasadne z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skarg, poprzez przesłanie skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.


§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange
Załącznik
do Uchwały Nr XLIII/80/2009
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 30 września 2009r.U Z A S A D N I E N I E


Do Biura Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie dnia 8 lipca 2009r. od Zbigniewa Opalacha zam. Osiniak Piotrowo – 3, 12-220 Ruciane-Nida wpłynęła skarga na działalność Pana Leszka Marka Gryciuka Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w związku z niezastosowaniem się do zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia
6 września 2001r. zawartych w art. 13 ust. 1 oraz przepisów k. p. a., dotycząca braku odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku złożonym dnia 17 lutego 2009r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.
Po zapoznaniu się z dokumentami Rada Miejska uznała skargę za niezasadną, ponieważ, odpowiedź na pytanie zawarte w /w wniosku została udzielona na piśmie w dniu
9 marca 2009r. znak: BM-0024918/2009.


Do Biura Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie dnia 3 sierpnia 2009r. od Stowarzyszenia „Dla Lepszego Jutra” Zbigniew Opalach zam. Osiniak Piotrowo-3, 12-220 Ruciane-Nida wpłynęła skarga na działalność Pana Leszka Marka Gryciuka Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w związku z niezastosowaniem się do zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. zawartych w art. 13 ust. 1 oraz przepisów k. p. a., dotycząca braku odpowiedzi na złożony dnia 13 lipca 2009r. wniosek o udostępnienie informacji o środowisku z zapytaniem czy wydana została decyzja na wycinkę drzew i krzewów na działkach o wymienionych we wniosku numerach geodezyjnych.
Po zapoznaniu się z dokumentami Rada Miejska uznała skargę na niezasadną, ponieważ na w/w wniosek została udzielona odpowiedź na piśmie dnia 22 lipca 2009r.znak: OS – 7635/58/2009r.


Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 gru 2009 11:58
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1825 razy