BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIII/76/2009

z dnia: 30 września 2009r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
R a d a M i e j s k a Ruciane - Nida, uchwala co następuje:

§ 1
Dokonać zmian w budżecie gminy:
1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 590.282,00 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 86.300,00 zł
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 836.582,00 zł
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 332.600,00 zł
1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf) plan dotychczasowy Zwiększenie zmniejszenie plan po zmianach

600-60016 § 6330 992 200,00 - 86 300,00 905 900,00
750-75023 § 0960 2 000,00 10 000,00 - 12 000,00
756-75615 § 0310 2 184 000,00 145 700,00 2 329 700,00
758-75814 § 0920 8 444,15 80 000,00 - 88 444,15
801-80195 § 2030 15 854,00 490,00 - 16 344,00
852-85214 § 2010 22 880,00 2 690,00 - 25 570,00
852-85214 § 2030 70 019,00 19 894,00 - 89 913,00
853-85395 § 2008 241 914,19 281 781,80 523 695,99
853-85395 § 2009 27 461,70 49 726,20 77 187,90
RAZEM: 3 564 773,04 590 282,00 86 300,00 4 068 755,04
2. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf) plan dotychczasowy Zwiększenie zmniejszenie plan po zmianach

600-60016 § 6050 2 731 400,00 - 172 600,00 2 558 800,00
700-70005 § 4530 319 000,00 141 000,00 - 460 000,00
750-75095 § 4010 350 000,00 250 000,00 - 600 000,00
750-75095 § 4110 59 000,00 16 000,00 - 75 000,00
750-75095 § 4120 9 000,00 5 000,00 - 14 000,00
754-75412 § 2820 225 000,00 - 90 000,00 135 000,00
801-80195 § 4300 15 854,00 490,00 - 16 344,00
852-85214 § 3110 152 899,00 22 584,00 - 175 483,00
853-85395 § 4178 88 720,00 234 507,55 323 227,55
853-85395 § 4218 16 073,00 25 892,21 41 965,21
853-85395 § 4219 22 967,37 49 726,20 72 693,57
853-85395 § 4268 15 797,89 15 147,46 30 945,35
853-85395 § 4308 37 183,30 4 233,58 41 416,88
853-85395 § 4758 - 2 001,00 2 001,00
921-92109 § 2480 681 500,00 70 000,00 751 500,00
921-92195 § 4210 20 000,00 - 15 000,00 5 000,00
921-92195 § 4300 59 000,00 - 55 000,00 4 000,00
RAZEM: 4 803 394,56 836 582,00 332 600,00 5 307 376,56
§ 2
Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3
W Uchwale Nr XXX/103/2008 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2009 r. w § 2 ustęp 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 13.101.617,17 zł., zgodnie z załącznikiem 2 i 3 do niniejszej uchwały.
§ 4
W Uchwale Nr XXX/103/2008 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2009 r. w § 8 ustęp 2 otrzymuje nowe brzmienie: Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 200.000,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5
W Uchwale Nr XXX/103/2008 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2009 r. w § 8 ustęp 1 otrzymuje nowe brzmienie: Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 915.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6
W Uchwale Nr XXX/103/2008 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2009 r. w § 2 ustęp 4 otrzymuje nowe brzmienie: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.983.039,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7
Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Plan dochodów ogółem 32.221.736,26 zł
2. Plan wydatków ogółem 32.893.902,14 zł

§ 8
Traci moc uchwała nr XLI/68/2009 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 09 lipca 2009r.
§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009 oraz podlega rozplakatowaniu*.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange

* - rozplakatowano dnia 02 października 2009r.

Załącznik nr 1do Uchwały XLIII/76/2009
Rady Miejskiej Ruciane - Nida
z dnia 30 września 2009r.


Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2009r.

1. Na podstawie zawiadomienia z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I3011-0002-276/09 z dnia 26 sierpnia 2009r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski swoją decyzją Nr 98/2009 z dnia 25 sierpnia 2009r. dokonał korekty swojej decyzji Nr 9/2009 z 26 lutego 2009r., skutkującej dla Gminy Ruciane – Nida zmniejszeniem kwoty wcześniej przyznanej dotacji celowej w rozdziale 60016 (transport i łączność – drogi publiczne gminne) z kwoty 992.200,00 zł do kwoty 905.900,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na zadanie pn.” Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej Nr 58 do drogi gminnej ul. Krajeckiego na działkach o numerach geodezyjnych 75/9, 120/4, 197/1 w Rucianem – Nidzie”.
2. Na podstawie zawiadomienia z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I3011-0002-277/09 z dnia 27 sierpnia 2009r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski swoją decyzją Nr 99/2009 z dnia 26 sierpnia 2009r. na wniosek Wydziału Polityki Społecznej dokonał zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 852 (pomoc społeczna) w rozdziale 85214 (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) § 2030 o kwotę 437,00 zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych z pomocy społecznej. Powyższe środki pochodzą z poz. 28 rezerw celowych budżetu państwa na 2009r.
3. Na podstawie zawiadomienia z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I3011-0002-283/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski swoją decyzją Nr 102/2009 z dnia 28 sierpnia 2009r. zwiększył dotację celową w dziale 801 (oświata i wychowanie) w rozdziale 80195 (pozostała działalność) § 2030 o kwotę 490,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego. Środki pochodzą z poz. 11 rezerw celowych budżetu państwa na 2009r.
4. Na podstawie zawiadomienia z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I3011-0002-286/09 z dnia 31 sierpnia 2009r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski swoją decyzją Nr 103/2009 z dnia 31 sierpnia 2009r. dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale 852 (pomoc społeczna) rozdział 85214 (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) zwiększając § 2010 o kwotę 2.690,00 zł i § 2030 o kwotę 19.457,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb związanych z realizacją wypłat zasiłków oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
5. Po analizie wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Ruciane – Nida za okres ośmiu miesięcy 2009r. dokonuje się zmian w budżecie Gminy w sposób następujący:
a) zwiększa się dochody:
 w dziale 750 (administracja publiczna) rozdział 75023 (urzędy gmin) § 0960 (otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej) o kwotę 10.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami;
 w dziale 756 (dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) rozdział 75615 (wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) § 0310 (podatek od nieruchomości) o kwotę 145.700,00 zł, w związku ze wzmożonymi kontrolami prawidłowości opodatkowania;
 W dziale 758 (różne rozliczenia) rozdział 75814 (różne rozliczenia finansowe) § 0920 (wpływy z odsetek) o kwotę 80.000,00 zł, jako zwiększone dochody z tytułu odsetek z rachunków bankowych – lokaty terminowe.
b) zwiększa się wydatki:
 w dziale 750 (administracja publiczna) rozdział 75095 (pozostała działalność) § 4010 o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla osób pracujących w systemie robot publicznych;
 w dziale 750 (administracja publiczna) rozdział 75095 (pozostała działalność) § 4110 o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pracujące w systemie robot publicznych;
 w dziale 750 (administracja publiczna) rozdział 75095 (pozostała działalność) § 4120 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz pracy za osoby pracujące w systemie robot publicznych;
 w dziale 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) rozdział 92109 (domy i ośrodki kultury) § 2480 (dotacja podmiotowa dla jednostek kultury) o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie Dni Rucianego – Nidy oraz imprez towarzyszących.
 w dziale 700 (gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) § 4530 (podatek VAT) o kwotę 141.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku VAT;
c) zmniejsza się wydatki:
 w dziale 600 (transport i łączność) rozdział 60016 (drogi publiczne gminne) § 6050 o kwotę 86.300,00 zł ze środków własnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej Nr 58 do drogi gminnej ul. Krajeckiego na działkach o nr geod. 75/9; 120/4; 197/1 w Rucianem – Nidzie”.
 w dziale 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) rozdział 92195 (pozostała działalność) § 4210 o kwotę 15.000,00 zł oraz § 4300 o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie Dni Rucianego – Nidy oraz imprez towarzyszących. Zmniejszone środki przekazane zostaną w postaci dotacji dla Domu Kultury w Rucianem – Nidzie, który zajmował się organizacją ww. imprez.
 w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75412 (ochotnicze straże pożarne) § 2820 (dotacja celowa dla stowarzyszeń) o kwotę 90.000,00 zł jako środki przeznaczone na karosację i zakup wyposażenia. Środki te nie zostaną wykorzystane, ponieważ w 2010r. Gmina Ruciane – Nida zakupi nowy samochód strażacki z wyposażeniem współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
6. Na podstawie umowy Nr POKL.09.01.02-28-182/08-00 z dnia 03 grudnia 2008r. podpisanej z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim o dofinansowanie projektu „W stronę dobrej szkoły” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Operacyjnego, Gmina Ruciane – Nida w dniu 30 czerwca 2009r. otrzymała środki w kwocie
331.508,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji ww. projektu. Powyższą kwotę wprowadza się do budżetu w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) w rozdziale 85395 (pozostała działalność).
7. W związku ze złożonym w dniu 30 czerwca 2009r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali sportowo – rekreacyjnej w Ukcie” wprowadza się zmiany w załączniku o inwestycjach w taki sposób, że zmienia się nazwę zadania: „Budowa hali sportowo – rekreacyjnej w Ukcie” na „Budowa i urządzenie hali sportowo – rekreacyjnej w Ukcie”. Zaplanowane środki pieniężne na ww. inwestycję oraz sposób i termin ich wydatkowania pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany uwidocznione są w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 gru 2009 11:57
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2034 razy