BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIV/83/2009

z dnia: 29 października 2009r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
R a d a M i e j s k a Ruciane - Nida, uchwala co następuje:

§ 1
Dokonać zmian w budżecie gminy:
1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 389.673,00 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 8.394,00 zł
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 389.673,00 zł
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 8.394,00 zł

1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf) plan dotychczasowy Zwiększenie zmniejszenie plan po zmianach

852-85214 § 2030 89 913,00 39 809,00 - 129 722,00
852-85295 § 2030 108 980,00 46 765,00 - 155 745,00
853-85395 § 2008 523 695,99 223 596,75 - 747 292,74
853-85395 § 2009 77 187,90 39 458,25 - 116 646,15
854-85415 § 2030 71 690,00 40 044,00 8 394,00 103 340,00
RAZEM: 871 466,89 389 673,00 8 394,00 1 252 745,89
2. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf) plan dotychczasowy Zwiększenie zmniejszenie plan po zmianach

852-85214 § 3110 175 483,00 39 809,00 - 215 292,00
852-85295 § 3110 164 330,00 46 765,00 - 211 095,00
853-85395 § 4118 10 969,87 1 268,00 - 12 237,87
853-85395 § 4128 1 901,85 188,00 - 2 089,85
853-85395 § 4178 323 227,55 156 464,00 - 479 691,55
853-85395 § 4218 41 965,21 25 826,75 - 67 791,96
853-85395 § 4219 72 693,57 39 458,25 - 112 151,82
853-85395 § 4248 7 700,00 13 300,00 - 21 000,00
853-85395 § 4308 41 416,88 8 360,00 - 49 776,88
853-85395 § 4748 560,00 560,00 - 1 120,00
853-85395 § 4758 2 001,00 17 630,00 - 19 631,00
854-85415 § 3260 46 518,00 40 044,00 - 86 562,00
854-85415 § 4240 25 172,00 - 8 394,00 16 778,00
RAZEM: 913 938,93 389 673,00 8 394,00 1 295 217,93
§ 2
Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3
W Uchwale Nr XXX/103/2008 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2009 r. w § 2 ustęp 4 otrzymuje nowe brzmienie: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7.964.979,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4
Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1. Plan dochodów ogółem 32.603.015,26 zł
2. Plan wydatków ogółem 33.275.181,14 zł
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009 oraz podlega rozplakatowaniu*.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange

* - rozplakatowano dnia 3 listopada 2009r.

Załącznik nr 1 do Uchwały XLIV/83/2009
Rady Miejskiej Ruciane - Nida
z dnia 29 października 2009r.


Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2009r.

1. Na podstawie zawiadomienia z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I3011-0002-360/09 z dnia 02 października 2009r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski swoją decyzją Nr 137/2009 z dnia
2 październik 2009r. zmniejszył dotację celową na 2009r. w rozdziale 85415
(edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów) w § 2030 o kwotę 8.394,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z 27 kwietnia 2009r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. pn. „Wyprawka Szkolna”.
2. Na podstawie zawiadomienia z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I3011-0002-372/09 z dnia 09 października 2009r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski swoją decyzją Nr 139/2009 z dnia
09 października 2009r. zwiększył dotację celową w dziale rozdziale 85415
(edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów) w § 2030 o kwotę 40.044,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
3. Na podstawie umowy Nr POKL.09.01.02-28-100/09-00 z dnia 08 września 2009r. podpisanej z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim o dofinansowanie projektu „W stronę dobrej szkoły II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Operacyjnego, Gmina Ruciane – Nida w dniu 20 października 2009r. otrzymała środki w kwocie
263.055,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji ww. projektu. Powyższą kwotę wprowadza się do budżetu w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) w rozdziale 85395 (pozostała działalność).
4. Na podstawie zawiadomienia z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I 3011-0002-389/09 z dnia 14 października 2009r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski swoją decyzją Nr 143/2009 z dnia 14 października 2009r. zwiększył dotację celową w rozdziale 85295 (pomoc społeczna – pozostała działalność) o kwotę 46.765,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
5. Na podstawie zawiadomienia z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I3011-0002-393/09 z dnia 16 października 2009r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski swoją decyzją Nr 145/2009 z dnia 16 października 2009r. na wniosek Wydziału Polityki Społecznej dokonał zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 852 (pomoc społeczna) w rozdziale 85214 (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) § 2030 o kwotę 39.809,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 16.764,00 zł oraz dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 23.045,00 zł. Powyższe środki pochodzą z poz. 28 rezerw celowych budżetu państwa na 2009r.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 gru 2009 12:01
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2094 razy