BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIV/81/09

z dnia: 29 października 2009r.
w sprawie: zasad korzystania z cmentarzy komunalnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych .
Na podstawie art.7 ust.1 pkt.13, art.9 ust.1, art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zm.) i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, ze zm.) oraz art.1 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 23 poz.295 ze. zm.) - uchwala się co następuje:

§ 1

Cmentarze Komunalne w Gminie Rucianem – Nida wraz z obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej, będące mieniem gminnym, przekazuje się w administrację Zakładowi Usług Komunalnych w Rucianem - Nidzie z siedzibą przy ul. Leśnej 10, zwanemu dalej Administratorem.
§ 2

Gmina upoważnia Administratora do pobierania wszelkich opłat za korzystanie z cmentarzy według aktualnie obowiązującego cennika.
§ 3

Wysokość oraz rodzaj opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych określa Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida w drodze zarządzenia.

§ 4

Do zakresu działań Administratora należy, w szczególności:
1. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem Regulaminu Cmentarzy Komunalnych.
2. Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem i wykorzystaniem terenu cmentarzy.
3. Nadzór i kontrola prawidłowości wykonania czynności związanych z grzebaniem zmarłych na
terenie cmentarzy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Prowadzenie ksiąg cmentarnych i innych dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami.
5. Utrzymanie w należytym stanie technicznym cmentarzy i obiektów znajdujących się na jego
terenie.
6. Bieżące utrzymanie porządku oraz utrzymanie we właściwym stanie zieleni na terenie cmentarzy.
7. Wykonanie innych czynności określonych przepisami prawa.

§ 5

W przypadku wykonywania na terenie cmentarza czynności pogrzebowych przez inne podmioty
gospodarcze lub wykonywania innych czynności przez osoby fizyczne, Administrator zobowiązany jest do pełnienia nadzoru nad ich wykonawstwem i zapewnienia ich prawidłowego przebiegu.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida..

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x .


Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange

x obwieszczenie rozplakatowano dnia ………..2009 r.

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 gru 2009 12:02
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1805 razy