BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLV/93/2009

z dnia: 30 listopada 2009r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/73/2009 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków ; motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycielom Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)oraz art.30 usta.6 i art.54 ust.3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz.674 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. Nr 52 z 2009 r. poz.422) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje :

§ 1.
W Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat,
nagród, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego nauczycielom Gminy Ruciane-Nida, stanowiącym załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/73/2009 Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2009 r.
wprowadza się następujące zmiany :

1.W treści § 9 występujący zapis „ § 9 ’’zamienia się na „ § 8 ’’
2.W treści § 11 występujący zapis „ § 9 ’’zamienia się na „ § 8’’oraz „ § 11’’ na § 10’’
3.W treści § 14 występujący zapis „ § 14 pkt 1 lit.a” zamienia się na „ § 13 pkt 1 lit.a ’’
oraz „ § 14 pkt 1 lit.b” zamienia się na „ § 13 pkt 1 lit.b ’’
4. W treści § 18 pkt 3 występujący zapis „ ust.3’’ zamienia się na „ ust..2 ”
oraz w pkt .4 występujący zapis „ ust.1 i 3” zamienia się na ust. 1 i 2’’
5.W treści § 19 występujący zapis „ § 19” zamienia się na „ § 18 ’’.
6. Skreśla się § 24 i § 25

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2009r.


Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 gru 2009 12:05
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1817 razy