BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLV/95/2009

z dnia: 30 listopada 2009r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
R a d a M i e j s k a Ruciane - Nida, uchwala co następuje:

§ 1
Dokonać zmian w budżecie gminy:
1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 728.101,27 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 331.997,00 zł
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 826.136,27 zł
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 430.012,00 zł
1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf) plan dotychczasowy zwiększenie zmniejszenie plan po zmianach

010-01095 § 2010 54 182,52 54 483,27 - 108 665,79
756-75615 § 0310 2 392 700,00 216 477,00 - 2 609 177,00
756-75616 § 0310 1 237 000,00 180 300,00 - 1 417 300,00
758-75801 § 2920 5 666 413,00 66 620,00 - 5 733 033,00
758-75814 § 0920 88 444,15 57 000,00 - 145 444,15
852-85212 § 2010 2 606 705,00 60 725,00 298 438,00 2 368 992,00
852-85213 § 2010 8 082,00 633,00 - 8 715,00
852-85213 § 2030 1 858,00 - 448,00 1 410,00
852-85214 § 2010 25 570,00 - 5 586,00 19 984,00
852-85214 § 2030 129 722,00 - 26 853,00 102 869,00
852-85219 § 2030 109 887,00 - 652,00 109 235,00
852-85295 § 2030 155 745,00 255,00 156 000,00
853-85395 § 2008 747 292,74 91 608,00 - 838 900,74
RAZEM: 13 223 601,41 728 101,27 331 977,00 13 619 725,68

2. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf) plan dotychczasowy zwiększenie zmniejszenie plan po zmianach

010-01095 § 4170 1 062,40 1 089,67 - 2 152,07
010-01095 § 4430 53 120,12 53 393,60 - 106 513,72
600-60095 § 4210 150 000,00 50 000,00 - 200 000,00
600-60095 § 4300 180 000,00 30 000,00 - 210 000,00
700-70095 § 4300 134 500,00 10 000,00 - 144 500,00
710-71014 § 4300 80 000,00 10 000,00 - 90 000,00
750-75011 § 4010 90 000,00 15 000,00 - 105 000,00
750-75011 § 4040 7 700,00 - 1 000,00 6 700,00
750-75011 § 4110 14 000,00 3 000,00 - 17 000,00
750-75011 § 4120 2 400,00 300,00 - 2 700,00
750-75023 § 4010 1 180 000,00 95 000,00 - 1 275 000,00
750-75023 § 4040 87 000,00 - 14 500,00 72 500,00
750-75023 § 4120 31 100,00 2 000,00 - 33 100,00
750-75023 § 4300 191 000,00 19 000,00 - 210 000,00
750-75023 § 4410 60 000,00 20 000,00 - 80 000,00
750-75095 § 4210 55 000,00 10 000,00 - 65 000,00
750-75095 § 4440 - 57 000,00 - 57 000,00
754-75412 § 2820 135 000,00 15 000,00 - 150 000,00
801-80101 § 4010 1 964 600,00 35 778,00 2 000 378,00
801-80101 § 4040 168 100,00 - 11 808,00 156 292,00
801-80101 § 4110 314 800,00 38 913,00 - 353 713,00
801-80101 § 4120 56 300,00 587,00 - 56 887,00
801-80101 § 4210 136 000,00 - 4 590,00 131 410,00
801-80101 § 4260 153 600,00 - 23 970,00 129 630,00
801-80101 § 4270 381 547,00 7 090,00 - 388 637,00
801-80101 § 4300 92 300,00 - 2 500,00 89 800,00
801-80101 § 4440 119 100,00 461,00 - 119 561,00
801-80104 § 4010 442 700,00 1 320,00 - 444 020,00
801-80104 § 4040 35 200,00 - 1 320,00 33 880,00
801-80104 § 4110 70 200,00 8 117,00 - 78 317,00
801-80104 § 4120 12 600,00 382,00 - 12 982,00
801-80104 § 4440 26 900,00 467,00 - 27 367,00
801-80110 § 4010 1 462 000,00 41 952,00 - 1 503 952,00
801-80110 § 4040 117 100,00 - 138,00 116 962,00
801-80110 § 4110 232 800,00 28 599,00 - 261 399,00
801-80110 § 4120 41 600,00 409,00 - 42 009,00
801-80110 § 4240 10 000,00 11 506,00 - 21 506,00
801-80110 § 4260 167 200,00 - 16 700,00 150 500,00
801-80110 § 4270 50 000,00 30 000,00 - 80 000,00
801-80110 § 4440 86 800,00 934,00 - 87 734,00
801-80114 § 4010 103 100,00 189,00 - 103 289,00
801-80114 § 4040 9 500,00 - 189,00 9 311,00
801-80114 § 4440 2 900,00 282,00 - 3 182,00
801-80146 § 4300 24 000,00 4 000,00 - 28 000,00
801-80146 § 4410 10 000,00 - 4 000,00 6 000,00
852-85203 § 4330 183 318,00 - 7 020,00 176 298,00
852-85212 § 3110 2 502 705,00 60 725,00 298 438,00 2 264 992,00
852-85212 § 4010 44 000,00 2 000,00 - 46 000,00
852-85212 § 4110 21 000,00 6 000,00 - 27 000,00
852-85212 § 4210 1 000,00 1 000,00 - 2 000,00
852-85212 § 4300 26 000,00 - 9 000,00 17 000,00
852-85213 § 4130 9 940,00 633,00 448,00 10 125,00
852-85214 § 3110 215 292,00 - 32 439,00 182 853,00
852-85219 § 4010 174 006,00 - 652,00 173 354,00
852-85295 § 3110 211 095,00 7 275,00 - 218 370,00
853-85395 § 4018 64 328,28 22 683,20 - 87 011,48
853-85395 § 4040 3 200,00 - 300,00 2 900,00
853-85395 § 4110 7 000,00 650,00 - 7 650,00
853-85395 § 4118 12 237,87 4 750,00 - 16 987,87
853-85395 § 4128 2 089,85 460,00 - 2 549,85
853-85395 § 4178 479 691,55 4 000,00 - 483 691,55
853-85395 § 4218 67 791,96 1 105,00 - 68 896,96
853-85395 § 4308 49 776,88 57 989,80 - 107 766,68
853-85395 § 4448 1 380,00 620,00 - 2 000,00
854-85401 § 4110 29 700,00 3 009,00 - 32 709,00
854-85401 § 4170 - 1 000,00 - 1 000,00
854-85401 § 4210 19 100,00 - 1 000,00 18 100,00
854-85401 § 4440 11 400,00 467,00 - 11 867,00
900-90015 § 4260 160 000,00 50 000,00 - 210 000,00
RAZEM: 13 038 881,91 826 136,27 430 012,00 13 435 006,18
§ 2
Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3
W Uchwale Nr XXX/103/2008 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2009 r. w § 2 ustęp 4 otrzymuje nowe brzmienie: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7.938.597,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4
W Uchwale Nr XXX/103/2008 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2009 r. w § 8 ustęp 2 otrzymuje nowe brzmienie: Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 215.000,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5
Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1. Plan dochodów ogółem 32.999.139,53 zł
2. Plan wydatków ogółem 33.671.305,41 zł
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009 oraz podlega rozplakatowaniu*.Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange* - rozplakatowano dnia 03 grudnia 2009r.

Załącznik nr 1 do Uchwały XLV/95/2009
Rady Miejskiej Ruciane - Nida
z dnia 30 listopada 2009r.


Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2009r.

1. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 12 listopada 2009r. Minister Finansów na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 października 2009r. Nr DKOW-WJST-337-JJ-16/09, zwiększa część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Ruciane – Nida na rok 2009 łącznie o kwotę 66.620,00 zł ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, jak poniżej:
 11.506,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń niewykorzystywanych na cele dydaktyczne;
 25.114,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela;
 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.
Wszystkie zwiększenia dotyczą Gimnazjum Publicznego w Rucianem – Nidzie.
2. Na podstawie zawiadomienia z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I3011-0002-488/09 z dnia 11 listopada 2009r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski swoją decyzją Nr 199/2009 z dnia
13 listopada 2009r. dokonał zmian w planie dotacji celowych na 2009r. w zakresie pomocy społecznej, w sposób następujący:
 zmniejszył dotację celową w rozdziale 85213 (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane dla osób pobierających niektóre świadczenia z opieki społecznej) w § 2030 o kwotę 448,00 zł oraz zwiększył w § 2010 o kwotę 633,00 zł;
 zmniejszył dotację celową w rozdziale 85214 (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) o kwotę 2.895,70 zł;
 zwiększył dotację celową w rozdziale 85212 (świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) o kwotę 60.725,00 zł;
3. Na podstawie zawiadomienia z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I3011-0002-434/09 z dnia 28 października 2009r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski swoją decyzją Nr 172/2009 z dnia
28 października 2009r. przyznał dotację celową w rozdziale 01095 (rolnictwo i łowiectwo – pozostała działalność) w § 2010 w kwocie 54.483,27 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – w drugim okresie płatniczym w 2009r., z tego na:
 na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę – kwotę 1.089,67 zł;
 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 53.393,60 zł.
Środki pochodzą z poz. 7 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2009r.
4. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 91.608,00 zł na Program operacyjny Kapitał Ludzki pt.: „ W stronę aktywnej integracji” w rozdziale 85395 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność). Wprowadzone środki stanowią drugą transzę dotacji na wykonywanie powyższego programu.
5. W związku z przeprowadzonymi kontrolami, zwiększa się kwoty podatku od nieruchomości (§ 0310) zarówno od osób fizycznych w kwocie 180.300,00 zł, jak i od osób prawnych w kwocie 216.477,00 zł.
6. Na wniosek Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie z dnia 17 listopada 2009r., wprowadza się zmiany do budżetu w obrębie działu 852 (pomoc społeczna) w sposób następujący:
 zmniejsza się środki w rozdziale 85212 (świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) w
§ 4300 o kwotę 9.000,00 zł;
 zmniejsza się środki w rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) w
§ 4330 o kwotę 7.020,00 zł;
 zwiększa się środki w rozdziale 85212 (świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) w
§ 4010 o kwotę 2.000,00 zł, § 4110 o kwotę 6.000,00 zł oraz § 4210 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne;
 zwiększa się środki w rozdziale 85295 (pomoc społeczna – pozostała działalność) w § 3110 o kwotę 7.020,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkłady własnego 20% na dożywianie dzieci, w związku ze zwiększoną dotacją przyznaną na powyższy cel.
7. Na wnioski Kierownika Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem – Nidzie (PL III-1226/9/2009 i PL III-1226/10/2009), wprowadza się zmiany w budżecie oświaty polegające na przeniesieniu niewykorzystanych kwot pomiędzy poszczególnymi paragrafami wydatków oraz dofinansowaniu działalności oświaty o kwotę 82.627,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne (78.638,00 zł), składek na fundusz pracy (1.378,00 zł) oraz składek na fundusz socjalny (2.611,00 zł).
8. Po analizie wykonania wydatków za okres 10 miesięcy wprowadza się zmiany w budżecie Gminy polegające na:
 zwiększeniu § 4010 (wynagrodzenia pracowników) o kwotę 15.000,00 zł, § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 3.000,00 zł oraz § 4120 (składki na fundusz pracy) o kwotę 300,00 zł w rozdziale 75011 (urzędy wojewódzkie) z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych za 20 i 30 lat pracy dla pracowników USC i ewidencji ludności – nagrody jubileuszowe nie były planowane podczas organizacji budżetu na 2009r.;
 zmniejszeniu § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) o kwotę 1.000,00 zł w rozdziale 75011 (administracja publiczna - urzędy wojewódzkie) w związku z niewykorzystaniem środków;
 zwiększeniu § 4010 (wynagrodzenia pracowników) o kwotę 95.000,00 zł oraz § 4120 (składki na fundusz pracy) o kwotę 2.000,00 zł w rozdziale 75023 (administracja publiczna – urzędy gmin) z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pięciu pracowników urzędu – nagrody jubileuszowe nie były planowane podczas organizacji budżetu na 2009r. . Ponadto zwiększenie dotyczy również wynagrodzeń dla dwóch nowych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem – Nidzie (tj. osoba zajmująca się ewidencją działalności gospodarczej oraz osoba prowadząca całokształt spraw związanych z egzekucją należności podatkowych).
 zwiększeniu § 4210 (zakup materiałów) o kwotę 50.000,00 zł oraz § 4300 (zakup pozostałych usług) o kwotę 30.000,00 zł w rozdziale 60095 (transport i łączność – pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup elementów niezbędnych do remontu chodników i parkingów na terenie Miasta i Gminy Ruciane – Nida (chodnik na ul. Polnej, parking koło ośrodka zdrowia w Nidzie, wjazd na ul. Akacjową oraz chodnik w Wejsunach).
 zwiększeniu § 4300 (zakup pozostałych usług) o kwotę 10.000,00 zł w rozdziale 71014 (opracowania geodezyjne i kartograficzne) z przeznaczeniem na zakup usług w tym zakresie;
 zwiększeniu § 4300 (zakup pozostałych usług) o kwotę 19.000,00 zł oraz § 4410 (podróże służbowe krajowe) o kwotę 20.000,00 zł w rozdziale 75023 (administracja publiczna – urzędy gmin) z przeznaczeniem na wypłatę delegacji za podróże służbowe.
 zwiększeniu § 2820 (dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszeń) w rozdziale 75412 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ochotnicze straże pożarne) o kwotę 15.000,00 zł - dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zadania statutowe.
 zwiększeniu § 4260 (zakup energii) o kwotę 50.000,00 zł w rozdziale 90015 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska – oświetlenie ulic, mostów i placów) z przeznaczeniem na bieżące opłacanie rachunków za energię elektryczną za oświetlenie ulic.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 gru 2009 12:06
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2450 razy