BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLV/86/2009

z dnia: 30 listopada 2009r.
w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania poboru oraz terminów jej płatności na 2010r.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),oraz art. 15 i art.19 pkt. 1 lit. a i pkt.2 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.844 z późń. zm.) Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala co następuje:
§ 1
Dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wynoszą:
1. przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki dot. producentów płodów rolnych 5,50 zł.
2. przy sprzedaży z namiotu, stoiska lub straganu o powierzchni do 10m2 13,50 zł.
3. przy sprzedaży z namiotu lub straganu o powierzchni 10m2 – 20 m2 20,00 zł.
4. przy sprzedaży z namiotu lub straganu o powierzchni powyżej 20m2 24,00 zł.
5. przy sprzedaży z samochodu ciężarowego 20,00 zł.
6. przy sprzedaży z punktu stałego nie spełniającego wymogu podatku
nieruchomości oraz miejsca wyznaczonego 11,50 zł.
§ 2
Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.
§ 3
Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa poprzez inkasentów będącymi osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej. Wykaz i wynagrodzenie inkasentów określa oddzielna uchwała.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 5
Traci moc uchwała XXIX/91/2008 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania poboru oraz terminów jej płatności na 2009r.

§ 6
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i ma zastosowanie do poboru opłaty targowej od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 gru 2009 13:13
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1971 razy