BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLV/87/2009

z dnia: 30 listopada 2009 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska
Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta
i Gminy Ruciane-Nida:
1. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części ………….. 0,62 zł

2. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej ……………………………………………. 16,46 zł

3. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym . 9,56 zł

4. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ……………. 4,15 zł

5. od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego ………………………………………………………………... 6,87 zł
z wyjątkiem:

a) od 1 m2 powierzchni użytkowej garaży ……………………………………………. 5,28 zł
b) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków gospodarczych ……………………….. 3,93 zł

6. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

7. od 1 ha gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni
wodnych ……………………………………………………………………………... 4,04 zł

8. od 1 m2 gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ………. 0,69 zł

9. od 1 m2 gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego …………. 0,14 zł
z wyjątkiem:

a) od 1 m2 gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako inne tereny
zabudowane oznaczone symbolem „Bi” oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
oznaczone symbolem „Bz” ………………………………………………………….. 0,38 zł§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3
Traci moc uchwała Nr XXIX/93/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 listopada
2008 roku w sprawie: stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia
2010 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 gru 2009 13:13
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1885 razy