BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLV/88/2009

z dnia: 30 listopada 2009 roku
w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

a) budynki, grunty i budowle zajęte na działalność kulturalną, oświatową, sportową oraz ochrony
przeciwpożarowej,
b) budynki, grunty i budowle zajęte na zieleńce komunalne i cmentarze,
c) budynki, grunty i budowle stanowiące własność (współwłasność) Gminy, o ile nie są we
władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających
osobowości prawnej.

2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków, gruntów i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXIX/93/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie: stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 gru 2009 13:13
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1878 razy