BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLV/89/2009

z dnia: 30 listopada 2009 roku
w sprawie: poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia oraz terminów rozliczania się z inkasa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1
Zarządza się pobór należności podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego
od osób fizycznych z terenu wsi w drodze inkasa.
§ 2
Na inkasentów należności, o których mowa w § 1, wyznacza się sołtysów sołectw Gminy
Ruciane-Nida.
§ 3
Za pobór powyższych należności ustala się prowizję dla sołtysów w wysokości 10 % zainkasowanej kwoty.
§ 4
Pobrane należności sołtysi powinni wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida
w ciągu 3 dni od daty pobrania.
§ 5
Inkasenci ponoszą osobistą odpowiedzialność za należności pobrane i niewpłacone w terminie
na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 7
Traci moc Uchwała Nr XXIX/93/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 listopada 2008 roku
w sprawie: stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku.Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 gru 2009 13:13
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2053 razy