BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLV/90/2009

z dnia: 30 listopada 2009 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1980 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: z późniejszymi zmianami) oraz
art. 8, i art. 10, ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844; z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Poz. Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
1 Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 611
2 Powyżej 5,5 do 9 włącznie 828
3 Powyżej 9 i poniżej 12 932

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia:

Poz. Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś/ie jezdna/e z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne Inny system zawieszenia osi jezdnych
DWIE OSIE
1 12 13 886 971
2 13 14 919 992
3 14 15 969 1056
4 15 ….. 1192 1323
TRZY OSIE
5 12 17 1025 1076
6 17 19 1128 1246
7 19 21 1246 1352
8 21 23 1352 1457
9 23 …... 1563 1664
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
10 12 25 1449 1449
11 25 27 1449 1760
12 27 29 1760 2070
13 29 …… 2070 2588


3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
…………………………………………………………………………………….1035 zł
4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia:
Poz. Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
DWIE OSIE
1 12 18 1242 1242
2 18 25 1242 1553
3 25 31 1242 1760
4 31 ….. 1863 2070
TRZY OSIE
5 12 40 1863 2070
6 40 ….. 2070 2691
5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: ……………………………………………………. 700 zł
6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Poz. Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
JEDNA OŚ
1 12 18 725 725
2 18 25 725 725
3 25 ….. 725 828
DWIE OSIE
4 12 28 828 828
5 28 33 828 1035
6 33 38 1035 1553
7 38 ….. 1449 2070
TRZY OSIE I WIECEJ
8 12 38 1035 1242
9 38 ….. 1242 15537. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc włącznie ……………………………………………………….828 zł
b) powyżej 15 do mniej niż 30 miejsc…………………………………………..932 zł
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc……………………………………….......1553 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.Traci moc Uchwała Nr XXIX/94/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r.Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 gru 2009 13:13
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2006 razy