BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLV/91/2009

z dnia: 30 listopada 2009r.
w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 01.01.2010roku do 31.12.2010roku.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.24 ust.1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się przedstawioną przez Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie
Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg LangeZałącznik
do Uchwały Nr XLV/91/2009
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 30 listopada 2009r.
Wysokość cen w taryfie jednoczłonowej:

 Cena dostarczenia 1 m3 wody wynosi - 2,02 zł
 Cena odbioru 1 m3 ścieków wynosi - 4,16 zł

Ceny za 1 m3 dostarczonej wody i odprowadzenie ścieków są obowiązujące przy rozliczeniach za pomocą wodomierzy, urządzeń pomiarowych oraz przy rozliczeniach ryczałtowych.

Miesięczna opłata stała za wodomierz :

1. Ø 15-20 2,08zł
2. Ø 25 3,91zł
3. Ø 32 4,44zł
4. Ø 40 5,83zł
5. Ø 50 11,31zł
6. Ø 80 13,87zł
7. Ø 100 14,84zł

Do cen i opłat stałych należy doliczyć podatek VAT.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 gru 2009 13:13
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2002 razy