BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLV/92/2009

z dnia: 30 listopada 2009r.
w sprawie: ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na składowisko Wólka.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 ze zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się opłaty za przyjęcie odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we miejscowości Wólka w następujących wysokościach:

Kod
odpadu Rodzaj odpadu Cena netto zł za
unieszkodliwienie 1Mg
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 125.35
200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów 125.35
200307 Odpady wielkogabarytowe 125.35
200399 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 125.35
200202 Gleba, ziemia i kamienie 125.35
200201 Odpady ulegające biodegradacji 125.35
200302 Odpady z targowisk 125.35

Kod odpadu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
§ 2.
Opłata za przyjmowanie odpadów segregowanych rodzajowo (tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura) wynosi 50% stawki opłat za składowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
§ 3.
Do stawki opłaty za unieszkodliwienie 1Mg odpadów wyszczególnionej w § 1 wliczana jest opłata za korzystanie ze środowiska określona Obwieszczeniem Ministra Środowiska na dany rok. Stawka nie zawiera podatku VAT od towarów i usług wg obowiązującej stawki.

§ 4.
W przypadku awarii urządzenia wagowego ustalone w § 1 stawki opłat przeliczane będą według wskaźnika 0,12 Mg/m3.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida

§ 6.
Traci moc Uchwała Nr XXVIII/88/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na wysypisko w miejscowości Wólka.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 gru 2009 13:13
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1918 razy