BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVIII/6/2010

z dnia: 28 stycznia 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Karwica
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, Poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zatwierdza się zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Karwica przyjętym Uchwałą Nr XIX / 3 / 2008 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 27 lutego 2008 r.
2. Zmiany, o których mowa w ust 1, zostały opracowane przy współudziale mieszkańców Karwicy i stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dietmar Georg Lange

Rozplakatowano dnia 29 stcznia 2010r.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 10 lut 2010 08:33
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1797 razy