BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LI/21/2010

z dnia: 25 marca 2010r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Ruciane – Nida na lata 2010 – 2016.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, Poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zatwierdza się zmiany do Planu Odnowy Miejscowości Ruciane – Nida na lata 2010 – 2016 przyjętego Uchwałą Nr XLVIII/5/2010 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dn. 28.01.2010r.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange


Rozplakatowano dnia 30 marca 2010r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 23 kwi 2010 11:26
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1706 razy