BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XL/5/2002

z dnia: 19 lutego 2002r.
w sprawie: upoważnienia Zarządu Miejskiego w Rucianem-Nidzie do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru finansowego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst w Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 48 pkt 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Zarząd miejski w Rucianem-Nidzie do zaciągania kredytu przy rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru finansowego do kwoty 500.000,00 zł.

§ 2

1.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.
2.Upoważnia się do składania oświadczeń woli w sprawie zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy osoby:
a) Jan Paweł Skulmowski -Przewodniczący Zarządu;
b) Leszek Gryciuk -Zastępca Przewodniczącego Zarządu;
c) Jarosław Hubert Zyskowski -Skarbnik Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rozplakatowania obwieszczenia* i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki

* rozplakatowano dnia 23 lutego 2002r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 30 kwi 2010 11:39
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1748 razy