BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XL/8/2002

z dnia: 19 lutego 2002r
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej, w drodze bezprzetargowej, stanowiącego własność gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) w związku art. 13 ust. 1, , art. 37 ust. 2 pkt. 1 i art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1, udziału wielkości 192/1000 części w nieruchomości zabudowanej ozn. Ne geod. 143/1, o pow. 1.072 m², położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Al. Wczasów, stanowiącego własność gminy Ruciane-Nida.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 3

Traci moc uchwała nr XVI/5/00 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 8 LUTEGO 2000 ROKU.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem rozplakatowania obwieszczenia*

Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki


* rozplakatowano dnia 23 lutego 2002r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 30 kwi 2010 11:52
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1712 razy