BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LII/23/2010

z dnia: 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Ruciane - Nida zadań z zakresu administracji rządowej.
Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933r. Nr 39, poz. 311 ze zmianami), Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Gmina Ruciane – Nida przyjmuje do realizacji w 2010 roku powierzone przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Ruciane – Nida.

§ 2.

1. Przyjęcie zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Ruciane – Nida, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekaże Gminie Ruciane – Nida dotację celową w wysokości 3.540 zł w terminie 45 dni od dnia podpisania porozumienia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Georg Dietmar Lange* rozplakatowano dnia 6 maja 2010r.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 13 maj 2010 09:37
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1729 razy